- vừa được xem lúc

10 Programmer Stereotypes

0 0 3

Người đăng: Fireship

Programmers are weird. It is human nature to put people into a box with stereotypes and the tech industry is no exception. Let's take a look at 10 common stereotypes people use for software engineers and developers https://fireship.io/pro

#tech #programming #comedy

💀 Other Funny, but Useless Videos

React for the Haters https://youtu.be/HyWYpM_S-2c
Java for the Haters https://youtu.be/m4-HM_sCvtQ

🔥 Get a Fireship T-shirt - Upgrade for Life!

Upgrade to Fireship PRO at https://fireship.io/pro
Use code lORhwXd2 for 25% off your first payment

🔖 Topics Covered

- What are programmer stereotypes?
- What are programmers really like?
- Code memes
- are all programmers introverts?
- programming humor
- jokes about code
- making fun of coders
- what is hacking really like?

Bình luận

Bài viết tương tự

- vừa được xem lúc

Quy hoạch động - một thuật toán thần thánh

. Bài viết gốc: https://manhhomienbienthuy.bitbucket.io/2017/Aug/24/algorithm-dynamic-programming.html (đã xin phép tác giả ).

0 0 10

- vừa được xem lúc

"this" trong JavaScript

Bài viết gốc: https://manhhomienbienthuy.bitbucket.io/2016/Mar/28/understanding-and-mastering-javascripts-this-keyword.html.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Dotfiles

Đã bao giờ vào 1 ngày đẹp trời, máy tính của chúng ta bỗng tự nhiên lăn đùng ra chết. Và sau đó ta phải cài lại 1 hệ điều hành mới, toàn bộ phần mềm, setting cho các chương trình cũ đều bị mất? Chúng

0 0 14

- vừa được xem lúc

Async Await try-catch hell

Async Await is heaven... until error handling comes into play. Learn how to avoid try/catch hell when writing async JavaScript code

0 0 42

- vừa được xem lúc

25 VS Code Productivity Tips and Speed Hacks

Learn 25 VS Code tips and tricks that will help you write code faster. Try out awesome new features and extensions that turn your editor into a full-blown IDE. https://fireship.io/pro.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Closures Explained in 100 Seconds // Tricky JavaScript Interview Prep

What is a JavaScript Closure? Learn the how closures allow functions to "remember" outside their local scope https://fireship.io/tags/javascript/. . #js #programming #100SecondsOfCode.

0 0 7