- vừa được xem lúc

Django Tutorial #13 - App Build (Part 3)

0 0 3

Người đăng: Net Ninja

In this Django tutorial series, you'll learn what Django is, how to setup a Django project, and how to use it to make a full web application, complete with a database and authentication.

🚀🥷🏼 Check out Bek Brace's channel for more of his content:
https://www.youtube.com/channel/UC7EVSn5inapL20oPSwAwEUg

🔥🥷🏼Get access to premium courses on Net Ninja Pro:
https://netninja.dev/

📂🥷🏼 Access the course files on GitHub:
https://github.com/BekBrace/django_course_2024

🧠🥷🏼 HTML Crash Course
https://www.youtube.com/watch?v=hu-q2zYwEYs&list=PL4cUxeGkcC9ivBf_eKCPIAYXWzLlPAm6G

🧠🥷🏼 Python Crash Course
https://www.youtube.com/watch?v=wdp7smAtqZI&list=PL4cUxeGkcC9goeb7U1FXFdNszWetCmhfB

🔗🥷🏼 Django docs:
https://docs.djangoproject.com/en/5.0/

Bình luận

Bài viết tương tự

- vừa được xem lúc

EaglePips Bot V1.0 - Copy lệnh từ EaglePips.Com

EAGLE PIPS BOT V1.0 - Copy lệnh từ Mr.K - http://eaglepips.com Chính thức hoạt động vào ngày 1-8-2019.

0 0 79

- vừa được xem lúc

Lập trình PHP - Bài tập Upload file + Highslide

Source: https://github.com/khoaphp/php-gallery-highslide. Khóa học lập trình PHP & MySQL tại Khoa Phạm: https://khoapham.vn/lap-trinh-php.

0 0 54

- vừa được xem lúc

LẬP TRÌNH PHP THEO MÔ HÌNH MVC [BUỔI 1]

Hướng dẫn từng bước set up một project PHP theo mô hình MVC. Bạn có thể sử dụng source này để tiết kiệm thời gian set up cho project của mình.

0 0 49

- vừa được xem lúc

LẬP TRÌNH PHP THEO MÔ HÌNH MVC [BUỔI 2] - CONTROLLERS

Hướng dẫn từng bước set up một project PHP theo mô hình MVC. Bạn có thể sử dụng source này để tiết kiệm thời gian set up cho project của mình.

0 0 69

- vừa được xem lúc

Live code: Angular 8 + NodeJS + MongoDB

Khoá học Angular tại Khoa Phạm: . https://khoapham.vn/khoa-hoc-lap-trinh-angular.html

0 0 51

- vừa được xem lúc

Live code: Angular 8 + NodeJS + MongoDB - [Buổi 2]

Khoá học Angular tại Khoa Phạm: . https://khoapham.vn/khoa-hoc-lap-trinh-angular.html

0 0 55