- vừa được xem lúc

Julia in 100 Seconds

0 0 5

Người đăng: Fireship

Julia is a dynamic general purpose programming language popular for scientific computing and big data analytics. It is extremely fast thanks to its use of a JIT compiler and allows developers to write concise, yet powerful code.

#compsci #programming #100SecondsOfCode

🔗 Resources

Julia Language https://julialang.org/
Why Julia? https://julialang.org/blog/2012/02/why-we-created-julia/
Python in 100 Seconds https://youtu.be/x7X9w_GIm1s
C in 100 Seconds https://youtu.be/U3aXWizDbQ4

🔥 Get More Content - Upgrade to PRO

Upgrade to Fireship PRO at https://fireship.io/pro
Use code lORhwXd2 for 25% off your first payment.

🎨 My Editor Settings

- Atom One Dark
- vscode-icons
- Fira Code Font

🔖 Topics Covered

- Julia basics tutorial
- Julia vs Python
- Julia vs R
- what is Julia used for?
- who created Julia?
- parametric types and polymorphism explained
- Julia type system explained
- is Julia easy to learn?

Bình luận

Bài viết tương tự

- vừa được xem lúc

Quy hoạch động - một thuật toán thần thánh

. Bài viết gốc: https://manhhomienbienthuy.bitbucket.io/2017/Aug/24/algorithm-dynamic-programming.html (đã xin phép tác giả ).

0 0 10

- vừa được xem lúc

"this" trong JavaScript

Bài viết gốc: https://manhhomienbienthuy.bitbucket.io/2016/Mar/28/understanding-and-mastering-javascripts-this-keyword.html.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Dotfiles

Đã bao giờ vào 1 ngày đẹp trời, máy tính của chúng ta bỗng tự nhiên lăn đùng ra chết. Và sau đó ta phải cài lại 1 hệ điều hành mới, toàn bộ phần mềm, setting cho các chương trình cũ đều bị mất? Chúng

0 0 14

- vừa được xem lúc

Async Await try-catch hell

Async Await is heaven... until error handling comes into play. Learn how to avoid try/catch hell when writing async JavaScript code

0 0 42

- vừa được xem lúc

25 VS Code Productivity Tips and Speed Hacks

Learn 25 VS Code tips and tricks that will help you write code faster. Try out awesome new features and extensions that turn your editor into a full-blown IDE. https://fireship.io/pro.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Closures Explained in 100 Seconds // Tricky JavaScript Interview Prep

What is a JavaScript Closure? Learn the how closures allow functions to "remember" outside their local scope https://fireship.io/tags/javascript/. . #js #programming #100SecondsOfCode.

0 0 7