- vừa được xem lúc

[POSTGRES] Tìm Hiểu Nâng Cao Về Index Trong Database

0 0 9

Người đăng: Open Dev

Theo Viblo Asia

 • indexing trong postgres là một tiến trình tạo một data-structure hỗ trợ cho việc optimized để search cũng như retrieve data từ table.
 • index thực tế là copy 1 phần của table, cách này chúng ta active việc locate và retrieve những hàng thoả điều kiện query.
 • khi một câu query được thực hiện, postgres sẽ kiểm tra xem indexes có không, và xác định nếu câu query thoả mãn điều kiện và xác định những hàng liên quang trong table 1 cách nhanh chống. Như vậy kết quả là sẽ nhanh hơn 1 cách đáng kể, đặc biệt là trong tình huống table lớn hoặc câu query phức tạp.
 • postgres cung cấp 1 vài loại index như B-tree, hash, GiST, SP-GiST, and BRIN, Mỗi loại sẽ có những cách process khác nhau, nên cần xác định rõ usecase để tạo index 1 cách hợp lý.
 • Một điểm cực kì quan trọng cần chú ý đó là khi index được tạo, sẽ ảnh hưởng đến hiệu năng trong việc write operation, như insert delete update.

B-Tree Index

 • Btree là loại index phổ biến nhất trong việc store và query trong postgres, nó cũng là index mặc định. Bất cứ khi nào bạn tạo index mà không chỉ định loại index thì postgres sẽ tạo Btree index cho table hoặc column.
 • Btree được tổ chức như tree structure, index bắt đầu với root-node, với các node con là pointer. Mỗi node trong tree chứa nhiều key-value, nơi key là được dùng cho việc indexing còn value là con trỏ để liên kết đến data trong table.
 • Để tạo B-tree index, sử dụng câu lệnh create index.
  CREATE INDEX index_name ON table_name;
  

Column Indexing

 • Để có thể tạo index trên 1 column của table thay vì toàn bộ table, dùng câu lệnh

  CREATE INDEX index_name ON table_name (column_name);
  
  • index_name là tên của index bạn tạo
  • table_name là index trên table nào.
  • column_name là tên của column trên table mà bạn tạo
 • Ví dụ

  • Bây giờ sẽ tạo 1 table và dummy data cho table.
    CREATE TABLE info ( id integer NOT NULL, email VARCHAR, location VARCHAR, name VARCHAR, uuid VARCHAR, age VARCHAR, ref_id integer );
   
  • insert data cho table
    INSERT INTO info (id, email, location, name,uuid, age,ref_id) VALUES ( 1, 'halie416@gmail.com', 'london', 'Headphone1', '4960d495-5c0b-43e2-8b79-4aed7f50be0d', '50',2 ), ( 2, 'romaine21@gmail.com', 'Australia', 'Webcam','bfa44785-adbd-4972-be3f-0988bbaa4a13', '50',2 ), ( 3, 'frederique19@gmail.com', 'Canada', 'iPhone 14 pro','e70e05de-312f-4497-bdd9-d612fd3ba0fc', '1259',1 ), ( 4, 'kenton_macejkovic80@hotmail.com', 'London', 'Wireless Mouse','b1c052f5-c274-4c24-84be-3775a4b08e22', '20',2 ), ( 5, 'alexis62@hotmail.com', 'Switzerland', 'Dell Charger','4c338f2a-71a0-4078-ba6c-37914b1badd2', '15',3 ), ( 6, 'concepcion_kiehn@hotmail.com', 'Canada', 'Longitech Keyboard','9b0888ac-e707-475c-b0fe-e882a2d5cac6', '499',3 );
   
  • bạn cũng có thể random insert bằng câu lệnh dưới
    DO $FN$ BEGIN FOR counter IN 1..1000 LOOP insert into info(id, email, location, name,uuid, age,ref_id) values( counter, md5(random()::text), md5(random()::text), md5(random()::text), uuid_in(overlay(overlay(md5(random()::text || ':' || random()::text) placing '4' from 13) placing to_hex(floor(random()*(11-8+1) + 8)::int)::text from 17)::cstring), counter, counter ); END LOOP; END; $FN$
   
 • Bài toán đặt ra là trong query theo điều kiện uuid + ref_id

Testing

 • sẽ search bằng 1 uuid và ref_id =1

  EXPLAIN select * from info where uuid = '05aee2f5-aa10-4a15-9e2c-44166380e3a4' and ref_id =3;
  
  • kết quả explain sẽ là:
   "Seq Scan on info (cost=0.00..38.00 rows=1 width=147)"
   " Filter: (((uuid)::text = '05aee2f5-aa10-4a15-9e2c-44166380e3a4'::text) AND (ref_id = 3))"
   
 • Bây giờ bạn sẽ tạo index trên column ref_id bằng câu lệnh

   CREATE INDEX idx_info_ref_id ON info (ref_id);
  
 • Với câu lệnh query như sau:

  EXPLAIN ANALYZE select * from info where uuid = '05aee2f5-aa10-4a15-9e2c-44166380e3a4' and ref_id =3;
  
 • kết quả:

  • total 1k record
   "Seq Scan on info (cost=0.00..38.00 rows=1 width=147) (actual time=0.079..0.145 rows=1 loops=1)"
   " Filter: (((uuid)::text = '05aee2f5-aa10-4a15-9e2c-44166380e3a4'::text) AND (ref_id = 3))"
   " Rows Removed by Filter: 999"
   "Planning Time: 0.217 ms"
   "Execution Time: 0.157 ms"
   -- after create
   "Bitmap Heap Scan on info (cost=5.65..31.65 rows=1 width=147) (actual time=0.071..0.072 rows=1 loops=1)"
   " Recheck Cond: (ref_id = 3)"
   " Filter: ((uuid)::text = '05aee2f5-aa10-4a15-9e2c-44166380e3a4'::text)"
   " Rows Removed by Filter: 199"
   " Heap Blocks: exact=6"
   " -> Bitmap Index Scan on idx_info_ref_id (cost=0.00..5.65 rows=200 width=0) (actual time=0.018..0.019 rows=200 loops=1)"
   " Index Cond: (ref_id = 3)"
   "Planning Time: 0.165 ms"
   "Execution Time: 0.095 ms"
   
  • total 10k record
   "Seq Scan on info (cost=0.00..373.00 rows=1 width=148) (actual time=0.087..1.326 rows=1 loops=1)"
   " Filter: (((uuid)::text = '05aee2f5-aa10-4a15-9e2c-44166380e3a4'::text) AND (ref_id = 3))"
   " Rows Removed by Filter: 9999"
   "Planning Time: 0.051 ms"
   "Execution Time: 1.343 ms"
   -- after create
   "Bitmap Heap Scan on info (cost=40.29..311.29 rows=1 width=148) (actual time=0.107..0.593 rows=1 loops=1)"
   " Recheck Cond: (ref_id = 3)"
   " Filter: ((uuid)::text = '05aee2f5-aa10-4a15-9e2c-44166380e3a4'::text)"
   " Rows Removed by Filter: 3199"
   " Heap Blocks: exact=74"
   " -> Bitmap Index Scan on idx_info_ref_id (cost=0.00..40.28 rows=3200 width=0) (actual time=0.064..0.064 rows=3200 loops=1)"
   " Index Cond: (ref_id = 3)"
   "Planning Time: 0.251 ms"
   "Execution Time: 0.614 ms"
   

Bình luận

Bài viết tương tự

- vừa được xem lúc

Performance Optimization 105: Database bottleneck - Đuổi bắt kẻ tội đồ

Hành trình đuổi bắt giáo sư Moriarty của thế giới bottleneck: database. Cuộc chiến không hồi kết này rút cục sẽ ra sao? Liệu mọi chuyện có kết thúc tại thác Reichenback không hay Moriarty sẽ mãi là bóng ma ám ảnh service của chúng ta mãi.

0 0 51

- vừa được xem lúc

003: Hiểu về Index để tăng performance với PostgreSQL P2

Bài viết nằm trong series Performance optimization với PostgreSQL. . . B-Tree index.

0 0 515

- vừa được xem lúc

004: Hiểu về Index để tăng performance với PostgreSQL P3

Bài viết nằm trong series Performance optimization với PostgreSQL. . 1) What. Trước khi đi vào chi tiết, cùng xem lại nhiệm vụ, tính chất của hash function:.

0 0 112

- vừa được xem lúc

Case Study tối ưu sử dụng Partition và Index để tối ưu câu lệnh từ 30 phút xuống còn 0.01s như thế nào?

Đây là một bài toán tối ưu thực tế , tôi đã áp dụng kỹ thuật tối ưu này cho rất nhiều doanh nghiệp lớn: hệ thống Core chứng khoán, cơ sở dữ liệu core billing của đơn vị viễ

0 0 28

- vừa được xem lúc

Setup cho dự án NestJS - Phần 10: Indexes trong MongoDB 📑

Đây là bài viết nằm trong Series NestJS thực chiến, các bạn có thể xem toàn bộ bài viết ở link: https://viblo.asia/s/nestjs-thuc-chien-MkNLr3kaVgA.

0 0 8

- vừa được xem lúc

[POSTGRES] Tìm Hiểu BRIN Index Trong Database

Postgres BRIN(Block Range Index) Index - Tối ưu hiệu năng với Storage nhỏ nhất. Trong bài viết này mình tập trung giải thích loại index BRIN (Block Range Index).

0 0 12