- vừa được xem lúc

Redwood in 100 Seconds

0 0 5

Người đăng: Fireship

RedwoodJS is a fullstack JavaScript framework that combines the power of React, GraphQL, and Prisma into a single package. It is used to build serverless web applications with a relational SQL database for the storage layer.

#programming #js #100SecondsOfCode

🔗 Resources

Redwood Docs https://redwoodjs.com/
Redwood Github https://github.com/redwoodjs/redwood
Prisma in 100 Seconds https://youtu.be/rLRIB6AF2Dg
GraphQL in 100 Seconds https://youtu.be/eIQh02xuVw4


🔥 Get More Content - Upgrade to PRO

Upgrade to Fireship PRO at https://fireship.io/pro
Use code lORhwXd2 for 25% off your first payment.

🎨 My Editor Settings

- Atom One Dark
- vscode-icons
- Fira Code Font

🔖 Topics Covered

- What is RedwoodJS?
- RedwoodJS quickstart tutorial
- Redwood vs Next.js
- JS framework like Ruby on Rails
- Full Stack JavaScript Framwork Comparisons
- Using GraphQL on Web

Bình luận

Bài viết tương tự

- vừa được xem lúc

Quy hoạch động - một thuật toán thần thánh

. Bài viết gốc: https://manhhomienbienthuy.bitbucket.io/2017/Aug/24/algorithm-dynamic-programming.html (đã xin phép tác giả ).

0 0 10

- vừa được xem lúc

"this" trong JavaScript

Bài viết gốc: https://manhhomienbienthuy.bitbucket.io/2016/Mar/28/understanding-and-mastering-javascripts-this-keyword.html.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Dotfiles

Đã bao giờ vào 1 ngày đẹp trời, máy tính của chúng ta bỗng tự nhiên lăn đùng ra chết. Và sau đó ta phải cài lại 1 hệ điều hành mới, toàn bộ phần mềm, setting cho các chương trình cũ đều bị mất? Chúng

0 0 14

- vừa được xem lúc

Async Await try-catch hell

Async Await is heaven... until error handling comes into play. Learn how to avoid try/catch hell when writing async JavaScript code

0 0 42

- vừa được xem lúc

25 VS Code Productivity Tips and Speed Hacks

Learn 25 VS Code tips and tricks that will help you write code faster. Try out awesome new features and extensions that turn your editor into a full-blown IDE. https://fireship.io/pro.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Closures Explained in 100 Seconds // Tricky JavaScript Interview Prep

What is a JavaScript Closure? Learn the how closures allow functions to "remember" outside their local scope https://fireship.io/tags/javascript/. . #js #programming #100SecondsOfCode.

0 0 7