Tag ad-hoc testing

Tìm kiếm bài viết trong Tag ad-hoc testing

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn kiểm tra Adhoc | Bạn nên biết điều gì???

Thử nghiệm adhoc là gì??. Thử nghiệm Adhoc là một loại thử nghiệm ngoài kế hoạch, không tuân theo bất kỳ quy trình chính thức nào như tài liệu yêu cầu, kế hoạch thử nghiệm, trường hợp thử nghiệm, v.

0 0 33