Tag Android Development

Tìm kiếm bài viết trong Tag Android Development

- vừa được xem lúc

Implementing Search Filter using Kotlin Channels and Flows in your Android Application

Introduction. Việc biết về Retrofit, Room, và Coroutine là cần thiết cho hướng dẫn này.

0 0 27

- vừa được xem lúc

What the Flows: Build an Android app using Flows, Live Data, and MVVM architecture

Introduction. Biết về Retrofit, Room, và Coroutines alf cần thiết cho hướng dẫn này. The first things: What are flows and when do you use one. Điều này cơ bản có nghĩa là bạn nên sử dụng Flows khi có một luồng dữ liệu cần được phát ra.

0 0 46

- vừa được xem lúc

setup Jacoco for an Android Multiple Module Project(Clean Architect Project,...).

Giới thiệu. Trong quá trình phát triển dự án.

0 0 45