Tag cải thiện hiệu suất trên vuejs

Tìm kiếm bài viết trong Tag cải thiện hiệu suất trên vuejs

- vừa được xem lúc

Link prefetching và Lazy loading (Vue Router)

Khi bạn học về Vuejs hay Reactjs thì không ít lần các bạn sẽ gặp từ khóa Lazy loading ở phần Code-Splitting (React) và Lazy Loading (Vue Router). Đọc tài liệu thì dường như chỉ hiểu sơ sài bản chất của nó rồi xem những example và apply vào dự án.

0 0 49