Tag content

Tìm kiếm bài viết trong Tag content

- vừa được xem lúc

React context API (Part 1) — Passing state to child components made easy

Trong docs của ReactJS có câu thế này. React has a powerful composition model, and we recommend using. composition instead of inheritance to reuse code between components. Có một vài cách sau đây để tạo ra các components có thể reuse.

0 0 9