Tag CustomView

Tìm kiếm bài viết trong Tag CustomView

- vừa được xem lúc

CustomView trong Swift

1.View là gì . Toạ độ & kích thước của View được gọi là frame. Có thể nhận các sự kiện từ người dùng tác động vào.

0 0 63