Tag Directive

Tìm kiếm bài viết trong Tag Directive

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu Component, Template và Directive trong Angular.

Trong bài viết hôm nay tớ sẽ nói về sự khác nhau giữa Component, Template và Directive và mối liên quan của chúng trong Angular. .

0 0 16