Tag Entity-Attribute-Value Pattern

Tìm kiếm bài viết trong Tag Entity-Attribute-Value Pattern

- vừa được xem lúc

Mô hình cơ sở dữ liệu EAV giải quyết bài toán các thực thể có số lượng các thuộc tính thay đổi

Giới thiệu mô hình CSDL EAV. Mô hình csdl EAV viết đầy đủ là Entity-Attribute-Value Pattern là một mô hình đáp ứng được việc xây dựng hệ thống yêu cầu có sự tùy biến các thuộc tính của bảng thường xuy

0 0 162