Tag Event Handler

Tìm kiếm bài viết trong Tag Event Handler

- vừa được xem lúc

[Javascript] Event Handlers và Event Listeners

. Events. Event hiểu đơn giản là các hành động diễn ra trong trình duyệt có thể được tạo bởi người dùng hoặc chính trình duyệt.

0 0 14