Tag evondev

Tìm kiếm bài viết trong Tag evondev

- vừa được xem lúc

Live Coding: Cắt giao diện từ Figma sang HTML CSS(Trafalgar)

Live Coding: Cắt giao diện từ Figma sang HTML CSS(Trafalgar). Link con vit: https://shorten.asia/m18vd4n9 . Thiết kế: https://www.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn thiết lập Font Ligatures cực đẹp trong VSCode

Hướng dẫn thiết lập Font Ligatures cực đẹp trong VSCode. Các fonts hỗ trợ ligatures như: SF Mono ligatures, Jetbrains Mono, Dank mono, operator mono, Fira Code.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn tạo Border Tab Animation cực đẹp trong VSCode

Hướng dẫn tạo Border Tab Animation cực đẹp trong VSCode. . ------ Tham khảo các khóa học của mình:. Khoá học HTML CSS cơ bản: https://evondev.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Những tính năng hay trong VSCode có thể bạn chưa biết

Những tính năng hay trong VSCode có thể bạn chưa biết. . ------ Tham khảo các khóa học của mình:. Khoá học HTML CSS cơ bản: https://evondev.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Live Coding: Cắt giao diện từ Figma sang HTML CSS

Live Coding: Cắt giao diện từ Figma sang HTML CSS. Link con vit: https://shorten.asia/m18vd4n9 . Thiết kế: https://www.

0 0 14

- vừa được xem lúc

Tailwind CSS toàn tập dành cho người mới phần 6

Tailwind CSS toàn tập dành cho người mới phần 6. . ------ Tham khảo các khóa học của mình:. Khoá học HTML CSS cơ bản: https://evondev.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn sử dụng Figma cơ bản cho Deveveloper

Hướng dẫn sử dụng Figma cơ bản cho Deveveloper. Thiết kế ở đây nè: https://www.figma.com/community/file/858999227165747995.

0 0 5

- vừa được xem lúc

3 trang web chia sẻ Template miễn phí mà bạn nên biết

3 trang web chia sẻ Template miễn phí mà bạn nên biết. . ------ Tham khảo các khóa học của mình:. Khoá học HTML CSS cơ bản: https://evondev.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Live Coding: Cắt giao diện từ Figma sang HTML CSS

Live Coding: Cắt giao diện từ Figma sang HTML CSS. Thiết kế: https://www.figma.store/download/vpn-free-landing-page-for-figma/.

0 0 28

- vừa được xem lúc

Animation cơ bản dành cho người mới phần 3

Animation cơ bản dành cho người mới phần 3. . ------ Tham khảo các khóa học của mình:. Khoá học HTML CSS cơ bản: https://evondev.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Live Coding: Cắt giao diện từ hình ảnh sang HTML CSS

------ Tham khảo các khóa học của mình:. Khoá học HTML CSS cơ bản: https://evondev.com/khoa-hoc-html-css. Khóa học HTML CSS nâng cao: https://evondev.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Animation cơ bản dành cho người mới phần 2

Animation cơ bản dành cho người mới phần 2. . ------ Tham khảo các khóa học của mình:. Khoá học HTML CSS cơ bản: https://evondev.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Biến trong CSS toàn tập phần 2

Biến trong CSS toàn tập phần 2. . ------ Tham khảo các khóa học của mình:. Khoá học HTML CSS cơ bản: https://evondev.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu hàm calc() trong CSS cho người mới

Tìm hiểu hàm calc() trong CSS cho người mới. . ------ Tham khảo các khóa học của mình:. Khoá học HTML CSS cơ bản: https://evondev.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn tùy biến theme Evondev Dracula trong VSCode giống mình

Hướng dẫn tùy biến theme Evondev Dracula trong VSCode giống mình. Coi clip này để biết cách can thiệp code: https://www.youtube.com/watch?v=h6undBvNB8s.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu thuộc tính clip-path polygon cho người mới

Tìm hiểu thuộc tính clip-path polygon cho người mới. . ------ Tham khảo các khóa học của mình:. Khoá học HTML CSS cơ bản: https://evondev.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Animation cơ bản dành cho người mới phần 1

Animation cơ bản dành cho người mới phần 1. . ------ Tham khảo các khóa học của mình:. Khoá học HTML CSS cơ bản: https://evondev.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn code Sticky Table đơn giản với CSS

Hướng dẫn code Sticky Table đơn giản với CSS. Bạn có thể Donate cho mình tại đây: https://evondev.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn chèn fonts vào dự án cho người mới

Hướng dẫn chèn fonts vào dự án cho người mới. Bạn có thể Donate cho mình tại đây: https://evondev.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Cách viết rút gọn code trong CSS mà bạn nên biết

Cách viết rút gọn code trong CSS mà bạn nên biết. Bạn có thể Donate cho mình tại đây: https://evondev.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn tùy biến Gradient Background cho CodeSnap

Hướng dẫn tùy biến Gradient Background cho CodeSnap. Tham khảo khoá học HTML CSS cơ bản của mình: https://evondev.

0 0 3