Tag homeScreen

Tìm kiếm bài viết trong Tag homeScreen

- vừa được xem lúc

Thao tác nhanh trên Home Screen với SwiftUI

Các thao tác nhanh trên Home Screen được giới thiệu trong iOS 12. Một nút tắt điều hướng người dùng đến một vị trí cụ thể trong ứng dụng. Ngày nay, nhiều ứng dụng đang ra mắt với tác nhanh này. Let's go!!.

0 0 13