- vừa được xem lúc

Hướng dẫn cấu hình phân quyền thư mục riêng cho từng user trong Ckfinder kết hợp laravel

0 0 18

Người đăng: Trường Trần Văn

Theo Viblo Asia

Xin chào các bạn, nói đến ckfinder chắc ai cũng biết là nó để làm gì rồi phải không. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn phần quyền thư mục riêng cho mỗi user trong laravel.

Mình sẽ đưa ra 1 bài toán dễ hiểu là: Có 2 role là admin và employee

Admin: Show toàn bộ thư mục.

Employee: Chỉ xem được thư mục của chính nó.

Đầu tiên bạn cần phải cài package ckfinder, xem hướng dẫn tại đây. Sau khi cài đặt xong các bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Config folder

Config đường dẫn đến thư mục cần chứa, vd: mình cần lưu vào: domain.com/public/uploads

$config['backends']['default'] = array( 'name' => 'default', 'adapter' => 'local', 'baseUrl' => env('APP_URL', '').'/public/uploads/', 'root' => public_path('/uploads/'), 'chmodFiles' => 0777, 'chmodFolders' => 0755, 'filesystemEncoding' => 'UTF-8'
);

Bước 2: Phân chia thư mục

Dưới đây mình sẽ phân chia gồm:

  1. Images: để chứa hình ảnh ( .png, .jpg, .gif,.... )
  2. Files: để chứa các file ( .csv, .doc, .docx )
  3. Videos; để chứa video
  4. users: để phân quyền cho từng user

VD:

$config['resourceTypes'][] = array( 'name' => 'Images', 'directory' => 'images', 'maxSize' => 0, 'allowedExtensions' => 'bmp,gif,jpeg,jpg,png', 'deniedExtensions' => '', 'backend' => 'default'
); $config['resourceTypes'][] = array( 'name' => 'Files', // Single quotes not allowed. 'directory' => 'files', 'maxSize' => 0, 'allowedExtensions' => '7z,aiff,asf,bmp,csv,doc,docx,fla,gif,gz,gzip,jpeg,jpg,mid,mp3,mpc,mpeg,mpg,ods,odt,pdf,png,ppt,pptx,pxd,qt,ram,rar,rm,rmi,rmvb,rtf,sdc,sitd,swf,sxc,sxw,tar,tgz,tif,tiff,txt,vsd,wav,wma,wmv,xls,xlsx,zip', 'deniedExtensions' => '', 'backend' => 'default'
); $config['resourceTypes'][] = array( 'name' => 'Videos', // Single quotes not allowed. 'directory' => 'videos', 'maxSize' => 0, 'allowedExtensions' => 'flv,mov,mp4,m3u8,ts,3gp,avi,wmv', 'deniedExtensions' => '', 'backend' => 'default'
); $config['resourceTypes'][] = array( 'name' => 'Users', 'directory' => 'users', 'maxSize' => 0, 'allowedExtensions' => 'bmp,gif,jpeg,jpg,png,7z,aiff,asf,avi,bmp,csv,doc,docx,fla,flv,gif,gz,gzip,jpeg,jpg,mid,mov,mp3,mp4,m3u8,ts,3gp,mpc,mpeg,mpg,ods,odt,pdf,png,ppt,pptx,pxd,qt,ram,rar,rm,rmi,rmvb,rtf,sdc,sitd,swf,sxc,sxw,tar,tgz,tif,tiff,txt,vsd,wav,wma,wmv,xls,xlsx,zip', 'deniedExtensions' => '', 'backend' => 'default'
);

Bước 3: Check role và chia thư mục theo user

Khi xem hướng dẫn cài đặt các bạn cũng đã thấy là nó sẽ tạo 1 middleware để check authentication. Và bây giờ mình sẽ tận nó để check role và chia thư mục luôn.

Vì trong file config không thể check auth được nên mình dùng function help config() để replace lại các config của ckfinder.

Luôn luôn cho phép truy cập vào ckfinder:

$configCkfinder = [ 'ckfinder.authentication' => function(){return true;} ];

Kiểm tra role và chia lại thư mục:

$auth = auth()->guard('admin')->user(); if(!in_array($auth->role, ['admin', 'dev'])){ $resourceTypes = config('ckfinder.resourceTypes'); unset($resourceTypes[3]); array_merge($configCkfinder, [ 'ckfinder.resourceTypes' => $resourceTypes, 'ckfinder.backends.default.baseUrl' => env('APP_URL', '').'/public/uploads/users/'.$auth->id.'/', 'ckfinder.backends.default.root' => public_path('/uploads/users/'.$auth->id.'/'), ]); }

Replace config:

config($configCkfinder);

Kết quả cuối trong file middleware:

<?php namespace App\Admin\Http\Middleware; use Closure;
use Illuminate\Http\Request; class CustomCKFinderAuth
{ /** * Handle an incoming request. * * @param \Illuminate\Http\Request $request * @param \Closure(\Illuminate\Http\Request): (\Illuminate\Http\Response|\Illuminate\Http\RedirectResponse) $next * @return \Illuminate\Http\Response|\Illuminate\Http\RedirectResponse */ public function handle(Request $request, Closure $next) { $configCkfinder = [ 'ckfinder.authentication' => function(){return true;} ]; $auth = auth()->guard('admin')->user(); if(!in_array($auth->role, ['admin', 'dev'])){ $resourceTypes = config('ckfinder.resourceTypes'); unset($resourceTypes[3]); array_merge($configCkfinder, [ 'ckfinder.resourceTypes' => $resourceTypes, 'ckfinder.backends.default.baseUrl' => env('APP_URL', '').'/public/uploads/users/'.$auth->id.'/', 'ckfinder.backends.default.root' => public_path('/uploads/users/'.$auth->id.'/'), ]); } config($configCkfinder); return $next($request); }
} 

Trên đây mình chia sẽ cách chia thư mục cho từng user của mình. Vì trong docs ckfinder không hướng dẫn phần này, nên mình nghĩ sẽ có nhiều bạn cần tới. Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Bài viết tương tự

- vừa được xem lúc

Mất không quá 5 phút để xây dựng multi Auth cho web site của bạn với Laravel 7x.

Lời mở đầu. Nó có tác dụng xác thực nhiều auth trên cùng 1 web site.

0 0 177

- vừa được xem lúc

Authentication API trong Laravel với JWT

Giới thiệu. Ở bài viết này, mình sẽ giới thiệu cách dùng JWT để bảo vệ cho API của bạn.

0 0 298

- vừa được xem lúc

Tạo Authentication riêng để check đăng nhập trong Laravel.

I. Tạo Authentication riêng để kiểm tra đăng nhập cho bảng trong Laravel. 1. Sơ lược auth.

0 0 280

- vừa được xem lúc

Authentication trong SPA (ReactJs, VueJs) - nên lưu Token ở đâu, có những vấn đề liên quan đến Security?

Tóm tắt. Cookie, session, token, JWT nên lưu ở đâu, bạn cần quan tâm những vấn đề gì liê quan đến security? Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ những điều mình biết về nó.

0 0 47

- vừa được xem lúc

Multiple Authentication trong Laravel

Vấn đề. Một web app thường thấy sẽ căn bản có hai phần.

0 0 20

- vừa được xem lúc

Laravel Sanctum và API xác thực

Giới thiệu. Trong phát triển ứng dụng web hiện đại, việc xác thực người dùng và bảo mật dữ liệu là một yêu cầu quan trọng.

0 0 6