Tag hướng dẫn tạo Test Scenario

Tìm kiếm bài viết trong Tag hướng dẫn tạo Test Scenario

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Test Scenario

1. Test Scenario là gì. Test Scenario trả lời cho câu hỏi ‘Những cái gì sẽ được kiểm tra’ và Test Case thì trả lời cho câu hỏi ‘Thực hiện kiểm thử như thế nào’. .

0 0 49