- vừa được xem lúc

I tried 10 code editors

0 0 4

Người đăng: Fireship

The top 10 code editors for programmers in 2022. We start by exploring simple text editors like vim, then show the evolution to IDEs like Visual Studio.

#programming #code #top10

🔗 Resources

VS Code course https://fireship.io/courses/vscode-tricks
Editor war https://en.wikipedia.org/wiki/Editor_war
VS Code in 100 Seconds https://youtu.be/KMxo3T_MTvY
vim in 100 Seconds https://youtu.be/-txKSRn0qeA

🔥 Get More Content - Upgrade to PRO

Upgrade to Fireship PRO at https://fireship.io/pro
Use code lORhwXd2 for 25% off your first payment.

🎨 My Editor Settings

- Atom One Dark
- vscode-icons
- Fira Code Font

🔖 Topics Covered

- How do you choose a code editor?
- What is the best code editor?
- vim vs emacs
- VS Code vs vim
- the editor wars
- tools required to learn to code

Bình luận

Bài viết tương tự

- vừa được xem lúc

Quy hoạch động - một thuật toán thần thánh

. Bài viết gốc: https://manhhomienbienthuy.bitbucket.io/2017/Aug/24/algorithm-dynamic-programming.html (đã xin phép tác giả ).

0 0 10

- vừa được xem lúc

"this" trong JavaScript

Bài viết gốc: https://manhhomienbienthuy.bitbucket.io/2016/Mar/28/understanding-and-mastering-javascripts-this-keyword.html.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Dotfiles

Đã bao giờ vào 1 ngày đẹp trời, máy tính của chúng ta bỗng tự nhiên lăn đùng ra chết. Và sau đó ta phải cài lại 1 hệ điều hành mới, toàn bộ phần mềm, setting cho các chương trình cũ đều bị mất? Chúng

0 0 14

- vừa được xem lúc

Async Await try-catch hell

Async Await is heaven... until error handling comes into play. Learn how to avoid try/catch hell when writing async JavaScript code

0 0 42

- vừa được xem lúc

25 VS Code Productivity Tips and Speed Hacks

Learn 25 VS Code tips and tricks that will help you write code faster. Try out awesome new features and extensions that turn your editor into a full-blown IDE. https://fireship.io/pro.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Closures Explained in 100 Seconds // Tricky JavaScript Interview Prep

What is a JavaScript Closure? Learn the how closures allow functions to "remember" outside their local scope https://fireship.io/tags/javascript/. . #js #programming #100SecondsOfCode.

0 0 7