Tag code

Tìm kiếm bài viết trong Tag code

- vừa được xem lúc

Hàm add() của ArrayList hoạt động như thế nào ?

. Khi coding với Java/Kotlin, chúng ta thường rất hay phải thao tác với các sub class của List điển hình là ArrayList. Nó thông dụng đến mức làm chúng ta đôi khi quên đi kiểu dữ liệu mảng (Array) - Cấ

0 0 2

- vừa được xem lúc

I tried 10 code editors

The top 10 code editors for programmers in 2022. We start by exploring simple text editors like vim, then show the evolution to IDEs like Visual Studio. . Resources.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Golang Design Patterns: Design Patterns là gì?

Design Patterns là gì . .

0 0 5

- vừa được xem lúc

client got faded, I got paid

What should you do if a customer does not pay you? Use your JavaScript skills ofc. . Inspired by this repo https://github.com/kleampa/not-paid.

0 0 7

- vừa được xem lúc

10 very promising Open Source Projects you haven’t heard of

Let's explore 10 game-changing open source libraries that can make your code faster, prettier, and cheaper. A hand-picked list of the coolest dev tools and projects on GitHub in 2022. . Resources.

0 0 14

- vừa được xem lúc

How a CS student tracks Elon’s Private Jet with Python // The Code Report

A college student built a Twitter bot with Python that tracks the location of Elon Musk's private jet - then Elon offered him $5K to shut it down. Now the situation is blowing up in the media.

0 0 14

- vừa được xem lúc

Viết Reminder Parser dùng Rust

<- Quay về trang chủ. Viết Reminder Parser dùng Rust.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Dynamic typing trong Rust với std::any::Any

<- Quay về trang chủ. Dynamic typing trong Rust với std::any::Any.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Make Money from your API Tutorial

Learn how to collect payments from an API or SaaS product. In this tutorial, we build an Express.js API from scratch, then make money by integrating Stripe Metered Billing. https://fireship.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Auth0 in 100 Seconds // And beyond with a Next.js Authentication Tutorial

Auth0 is Authentication-as-a-Service used to manage the front door to your application. It provides drop-in user auth solutions that look great on any frontend app, and integrate with any backend serv

0 0 10

- vừa được xem lúc

How to OVER Engineer a Website // What is a Tech Stack?

A "tech stack" includes all the technologies used to build a complete web or mobile application - like frameworks, cloud services, libraries, languages, and APIs. Let’s over-engineer a tech stack for

0 0 21

- vừa được xem lúc

Terraform in 100 Seconds

Terraform is an Infrastructure as Code (IAC) tool that can provision resources in the cloud. Learn how to setup terraform and connect it to cloud providers like AWS, Google Cloud, Azure, or Docker to

0 0 10

- vừa được xem lúc

The Truth about Github Copilot // AI Programming First Look

Learn the basics of GitHub Copilot - an AI-powered tool for writing code faster. It is built on top of OpenAI’s GPT-3 model and uses training data from public places like StackOverflow to suggest and

0 0 8

- vừa được xem lúc

Build 5 Apps in 5 Minutes with Flutter… But should you?

Flutter makes it possible to deploy your code to iOS, Android, MacOS, Windows, and the Web. But what are the pros and cons of cross-platform development? https://fireship.io/tags/flutter/. .

0 0 7

- vừa được xem lúc

Hiểu thị trường để hack lương ngành IT từ năm nhất

Tiền đối với bạn có quan trọng không? Mình may mắn có gặp một số cao nhân, trình độ mình phải gọi là thầy, gấp 10 20 lần mình vậy, nhưng tuyệt nhiên khẳng định sinh viên ra trường không nên mơ tưởng đ

0 0 11

- vừa được xem lúc

Phức tạp hóa vấn đề: Làm sao để debug?

Phức tạp hóa vấn đề: Làm sao để debug. .

0 0 8

- vừa được xem lúc

TODO: Write Good Code Comments #Shorts

The best comments explain WHY your code exists, not what it does. . #code #comedy #shorts

0 0 5

- vừa được xem lúc

Kinh nghiệm làm việc với Cgo

Kinh nghiệm làm việc với Cgo. Cuối tuần vừa rồi mình có làm một project nho nhỏ để học hỏi thêm, điểm khá thú vị là project này tuy không to lắm nhưng lại chứa khá là nhiều vấn đề và buộc mình phải tì

0 0 13

- vừa được xem lúc

Algorithm Visualization

Algorithm Visualization. Algorithm Visualization là kĩ thuật hình tượng hóa quá trình hoạt động của một thuật toán, chúng ta thường thực hiện nó bằng nhiều cách khác nhau như: viết, vẽ, lập bảng giá t

0 0 8

- vừa được xem lúc

Algorithm in Frontend - Kỳ 2: Tree và Menu

Algorithm in Frontend - Kỳ 2: Tree và Menu. Tiếp tục với sê ri Algorithm in Frontend, kì này nói về một loại cấu trúc dữ liệu được dùng thường xuyên trên frontend, đó là Kiểu dữ liệu dạng cây (tree).

0 0 8

- vừa được xem lúc

Algorithm in Frontend - Kỳ 1: Xử lý dữ liệu trên Frontend

Algorithm in Frontend - Kỳ 1: Xử lý dữ liệu trên Frontend. Đối với lĩnh vực Frontend nói riêng, chuyện học hay luyện các kĩ năng phân tích thiết kế thuật toán là một kĩ năng bị xem nhẹ nhất.

0 0 6