Tag import trong java

Tìm kiếm bài viết trong Tag import trong java

- vừa được xem lúc

Import trong java

Import là gì, tại sao cần import. Từ khóa import trong java tương tự như include trong C hay using trong C#, nó cho phép chúng ta gọi các class, hàm từ nơi khác vào file source cần sử dụng.

0 0 41