Tag kotlin basic

Tìm kiếm bài viết trong Tag kotlin basic

- vừa được xem lúc

Kotlin dễ ẹc - Lớp vs đối tượng: Object expression và Object declaration

Khi nào dùng. . Khi muốn tạo một đối tượng với những sự thay đổi nhỏ của lớp mà không phải khai báo tường minh lớp con của lớp đó. .

0 0 37