Tag LINE

Tìm kiếm bài viết trong Tag LINE

- vừa được xem lúc

Login LINE với Firebase Authentication

Ngày nay, khi sử dụng một dịch vụ online online, chúng ta có xu hướng sử dụng một tài khoản liên kết (Google, Facebook, Twitter... tạm gọi là bên thứ 3) để đăng nhập vào dịch vụ đó thay vì cứ mỗi một dịch vụ, ta lại tạo một account/passord riêng. Lúc này Firebase Authentication (từ đây sẽ gọi tắt là

0 0 35