Tag Module Pattern

Tìm kiếm bài viết trong Tag Module Pattern

- vừa được xem lúc

Module Pattern trong Javascript

Việc giới hạn phạm vi ảnh hưởng và khả năng bị ảnh hưởng của các property và các biến và một việc cực kỳ quan trọng thế nhưng, Javascript lại không phải là một ngôn ngữ OOP và nó cũng không có cơ chế riêng cho phép chúng ta tạo ra các private property cho instance của các constructor function. Tuy n

0 0 31