Tag opinionl

Tìm kiếm bài viết trong Tag opinionl

- vừa được xem lúc

Là framework? hay là library?

Là framework? hay là library. Đầu tiên, anh Kyle đưa ra một ví dụ về việc lái xe: Giả sử bạn lái xe, và muốn đi từ điểm A tới điểm B, mà bạn không biết đường.

0 0 9