- vừa được xem lúc

[Paper Explain] Rep-Optimizer: Re-params Optimizer thay vì Re-params model của bạn

0 0 10

Người đăng: Nguyen Mai

Theo Viblo Asia

Một số khái niệm cần nắm được

 • Re-parameterize: Là kĩ thuật thay đổi parameters của một layers (kernel của một lớp Conv) theo dạng biểu diễn khác. Về chi tiết hơn một chút, các bạn có thể đọc ở đây
 • Convolution (Conv): Phép tích chập, là phép tính toán chủ đạo trong CNN. Với một input feature maps có chiều (H,W,C)(H, W, C), nếu ta thực hiện conv với một filter (kH,kW,C)(kH, kW, C) với same padding thì sẽ tạo ra output feature maps có chiều (H,W,1)(H, W, 1). Nếu ta thực hiện conv với C2 filters cũng với same padding thì sẽ tạo ra output feature maps có chiều (H,W,C2)(H, W, C2). Các bạn cần nắm chắc phép Conv thực sự làm gì. Hình 1 là biểu diễn của phép Conv

Hình 1. Phép Convolution
 • Depthwise Conv (DWConv): Phép Conv nhưng ta sẽ thực hiện theo chiều channel. Tức là, ở channel thứ ii của input feature maps sẽ thực hiện conv với channel thứ ii của filter, tạo ra channel thứ ii trên output feature maps. Hình 2 biểu diễn phép DWConv

Hình 2. Phép Depthwise Conv
 • RepVGG (optional): Khuyến khích các bạn đọc bài này đã có kiến thức về RepVGG, nếu chưa có, các bạn có thể đọc ở đây. Còn mình sẽ nói tóm tắt RepVGG đã làm gì tại bài viết này. Những gì RepVGG làm được thể hiện trong Hình 3: Gộp một khối bao gồm 2 lớp Conv (3×33 \times 3 Conv, 1×11 \times 1 Conv) và 3 lớp BatchNorm thành một lớp 3×33 \times 3 Conv duy nhất. Nó sẽ training với cái khối gồm nhiều lớp Conv, còn lúc inference (test time) sẽ hóa thân nó thành một lớp Conv thôi.

Hình 3. RepVGG Block
 • Trainable operator (trainable ops): Là các layer, hoặc phép toán mà có thể train được, tức là fw(x)=yf_w(x) = y thì kết quả của yy sẽ phụ thuộc cả vào input xx và weight ww
 • Constant operator (constant ops): Là các layer, hoặc phép toán mà không train được, tức là f(x)=yf(x) = y thì kết quả của yy sẽ chỉ phụ thuộc vào input xx

Rep-Optimizer

Vấn đề của RepVGG, hay các Rep-model khác

RepVGG là một ý tưởng tuyệt vời cho thấy sự hiệu quả của kĩ thuật Re-param trong test time. Tuy nhiên, đó chỉ là trong test time. Tức là trong lúc training, bản chất ta vẫn phải train một mô hình khá là to khiến thời gian training lâu. Đối với các team, công ty đã có nguồn tài nguyên dồi dào để training thì đây không phải là vấn đề, tuy nhiên đối với các team eo hẹp trong kinh phí, hay các bạn sinh viên thì nó sẽ khá là khó chịu.

Hơn nữa, việc sử dụng kĩ thuật quantization lên các Rep-model cũng khá là khó khăn. Sau khi thực hiện INT8 quantization lên RepVGG, accuracy của nó đã tụt dốc không phanh, xuống thẳng 54.55%54.55\% trên ImageNet

Hướng giải quyết

Hình 4. Sự khác biệt của Rep-Optim với các dạng khác. Hình (a) là một kiến trúc thông thường, training và testing có kiến trúc giống nhau, đều là ResNet, và accuracy cũng là của ResNet luôn. Hình (b) là kiến trúc RepVGG, training và testing có kiến trúc khác nhau. Training thì là RepVGG, testing thì là VGG, nhưng accuracy của lúc test thì là của RepVGG. Hình (c) là VGG + Rep-Optim, training và testing có kiến trúc giống nhau, đều là VGG, nhưng accuracy thì là của RepVGG.

Rep-Optimizer hướng đến việc có một kiến trúc duy nhất trong training và testing. Như vậy, training cũng sẽ nhanh hơn và quantization cũng không gặp khó khăn gì. Ơ nhưng thế thì khác gì một model thông thường? Điểm khác biệt ở đây là, model sử dụng là VGG, sẽ có tốc độ training, tốc độ inference của VGG, nhưng accuracy thì của RepVGG (Hình 4).

Rep-Optimizer

Vậy làm như nào để có cái khả năng đề ra như mình nói ở phía trên? Thay vì tác động vào model, thì ta sẽ tác động vào gradient trong lúc training. Vì bản chất, khi training một model, ta sẽ sử dụng thông tin của gradient để cập nhật weight cho model đó. Ò ý tưởng thì có vẻ hiểu rồi, thế cách thực hiện thì như nào, làm thế nào để biết gradient cần phải thay đổi như nào? Để có thể hiểu được việc này, ta có quá trình 3 bước như sau: 1) Ta cần định nghĩa kiến thức ta mong muốn có được (prior knowledge) và kiến trúc mang kiến thức đó. 2) Ta cần định nghĩa kiến trúc ta hướng đến (target structure) trong quá trình test, để thay đổi gradient cho phù hợp. 3) Tính toán các hyper-params để tạo nên RepOptimizer. Vì vậy, chú ý là để có thể sử dụng được RepOptimizer, ta cần phải hiểu rõ:

 • Target model: Model ta mong muốn sử dụng trong lúc inference (test time)
 • Prior knowledge/Prior model: Model mà ta muốn target model của chúng ta đạt được accuracy như thế
 • Cách backprop hoạt động: Mình nghĩ đây là bước khó nhất, cái này tùy thuộc vào trình độ toán học và ý chí của các bạn thôi :v

Hình 5. Các bước thực hiện sử dụng RepOptimizer. Bước một, định nghĩa ra một prior model (structure). Bước hai, tìm các hyper-params cho RepOptimizer. Bước ba, train với RepOptimizer trên target model

Định nghĩa Prior Knowledge

Bài này sẽ biểu diễn cách đưa kiến thức của RepVGG vào VGG. Trong RepVGG, kiến thức của nó chính là cộng inputs và outputs của các nhánh lại với nhau theo một hệ số scale. Cái kiến thức đơn giản đó đã được áp dụng trong rất nhiều model như: ResNet, sử dụng skip-connection để cộng input với output của nhánh residual. Trong trường hợp này, target model là VGG, prior model là RepVGG với block 3×33 \times 3 Conv-BN, 1×11 \times 1 Conv-BN và một nhánh mapping có BN.

Đưa prior knowledge vào Optimizer

Trước khi tìm hiểu về cách đưa prior knowledge của RepVGG vào Optimizer, ta xét tới hiện tượng sau: Ta xét một trường hợp đặc biệt khi mà toàn bộ các nhánh trong RepVGG Block chỉ bao gồm một trainable opscó thể có thêm constant scale sau trainable ops (một hệ số nhân bất biến, dùn để nhân với output của trainable ops) thì độ chính xác của model vẫn rất cao nếu constant scale này có giá trị hợp lý. Và ta gọi block có dạng 1 trainable ops (+ 1 constant scale) này là Constant Scale Linear Addition (CSLA) block (Hình 5). Nhóm tác giả nhận ra rằng ta có thể thay thế cái CSLA Block này bằng một trainable ops và từ đó rút ra equivalent training dynamic (mình cũng không biết dịch như nào cho hay). Equivalent training dynamic có nghĩa là: sau TT iteration, với input ở iteration tt của CSLA Block cũng giống với input ở iteration tt của một trainable ops, thì chúng luôn có một kết quả như nhau. Nếu văn nói của mình khó hiểu quá thì mời các bạn đọc tiếp phía dưới, có công thức toán học.

Equivalent training dynamic đạt được khi ta nhân gradient với một hệ số nhân được tìm ra từ constant scale. Ta gọi hệ số dùng để nhân với gradient đó là GradMult (Hình 5). Việc thay đổi gradients sử dụng GradMult có thể gọi là quá trình Re-params thực hiện trên gradient. Tóm lại:

CSLA Block + Optimizer thoˆng thường=Ops + Optimizer nhưng được Re-params\text{CSLA Block + Optimizer thông thường} = \text{Ops + Optimizer nhưng được Re-params}

Phần chứng minh cho điều vừa nói trên mình sẽ để ở phần phụ lục của bài viết này Oke bây giờ đến biểu diễn toán học một chút. Gọi αA,αB\alpha_A, \alpha_B là 2 hằng số. W(A),W(B)W^{(A)}, W^{(B)} là 2 kernel của lớp Conv có cùng shape với nhau. XX là input và YY là output. * là phép Conv. CSLA Block được tính như sau:

YCSLA=αA(XW(A))+αB(XW(B))Y_{CSLA} = \alpha_A(X * W^{(A)}) + \alpha_B(X * W^{(B)})

Còn khi sử dụng Optimizer được Re-params (GR), ta gọi kernel của ops đó là WW^{'}, do đó:

YGR=XWY_{GR} = X * W^{'}

Gọi ii là số training iteration, ta có thể có được YCSLAi=YGRiY_{CSLA}^i = Y_{GR}^i khi và chỉ khi ta tuân thủ 2 luật:

 • Luật khởi tạo (Rule of initialize): Kernel của ops (WW^{'}) phải được khởi tạo như sau: W(0)αAW(A)(0)+αBW(B)(0)W^{'(0)} \leftarrow \alpha_A W^{(A) (0)} + \alpha_B W^{(B) (0)}. Hay nói cách khác, kernel của ops phải được khởi tạo tương đương như của CSLA Block
 • Luật update theo iteration: CSLA Block khi train với Optimizer thông thường thì update như thuông thường, còn khi sử dụng GR, gradient sẽ phải nhân với hệ số (αA2+αB2)(\alpha_A^2 + \alpha_B^2). Gọi LL là objective function, λ\lambda là learning rate, ta sẽ update WW^{'} như sau:

W(i+1)W(i)λ(αA2+αB2)LW(i)W^{' (i+1)} \leftarrow W^{' (i)} - \lambda (\alpha_A^2 + \alpha_B^2) \frac{\partial L}{\partial W^{' (i)}}

Đã hiểu làm thế nào để CSLA=GRCSLA = GR, ta sẽ thiết kế và mô tả RepOptimizer bằng việc thiết kế CSLA trước. Với việc áp dụng RepOptimizer lên VGG theo RepVGG (Gọi là RepOpt-VGG), CSLA sẽ được khởi tạo bằng việc thay thế lớp BN ở sau 2 lớp Conv 3×33 \times 31×11 \times 1 bằng một hằng số scale theo chiều channel (để hiểu rõ hơn mời các bạn đọc lại cách BN hoạt động như nào tại đây) , còn BN trong identity branch của RepVGG sẽ được thay bằng một tham số scale theo chiều channel (vì mỗi nhánh trên CSLA Block đều phải có một trainable ops). Tham số scale theo chiều channel này có thể hiểu là một lớp Depthwise Conv, lưu ý rằng đây là tham số scale theo chiều channel chứ không phải hằng số scale theo chiều channel (CSLA structure trên Hình 5)

Hình 6. Hình dung các kernel trong CSLA block đại hiện cho RepVGG Block. Hàng trên là kernel của từng Learnable Ops (cụ thể là lớp Conv) cho từng nhánh. 3x3 màu vàng nhạt là kernel của 3x3 Conv, 1x1 màu cam nhạt là kernel của 1x1 Conv, cuối cùng là kernel của 1x1 Depthwise Conv. Hàng dưới là hằng số scale theo chiều channel tương ứng theo sau mỗi Learnable Ops đó. Riêng ở nhánh có 1x1 Depthwise Conv, hằng số scale trên mọi channel đều có giá trị là 1

Xét một trường hợp phức tạp hơn, lớp Conv ở mỗi nhánh có kernel size khác nhau và ngay sau chúng là một hằng số scale theo chiều channel, GradMult lúc này sẽ là một tensor. Cách tính GradMult cho CSLA đại diện cho RepVGG, sẽ được sử dụng để training cho target block là 3×33 \times 3 Conv như sau: Gọi CC là số channels, s,tRCs,t \in \R^C là hằng số scale theo chiều channel sau lớp 3×33 \times 3 Conv và 1×11 \times 1 Conv, GradMult MC×C×3×3M^{C \times C \times 3 \times 3} sẽ được tính theo công thức sau:

Mc,d,p,q={1+sc2+tc2neˆˊc=d,p=2 vaˋ q=2sc2+tc2neˆˊcd,p=2 vaˋ q=2sc2coˋn lạiM_{c,d,p,q} = \begin{cases} 1 + s^2_c + t^2_c & \text{nếu } c = d, p=2 \text{ và } q=2 \\ s^2_c + t^2_c & \text{nếu } c \neq d, p=2 \text{ và } q=2 \\ s^2_c & \text{còn lại} \end{cases}

p=2p=2q=2q=2 có nghĩa là điểm trung tâm của cái 3×33 \times 3 kernel.

Oke giờ mình sẽ giải thích công thức trên rõ hơn một chút. Khuyến khích mọi người vừa đọc phần dưới đây vừa nhìn vào Hình 6

Nhìn lại khối CSLA Block đại diện cho 2 lớp Conv có cùng kernel size theo sau đó là 2 hằng số scale theo chiều channel αA,αB\alpha_A, \alpha_B ở tít phía trên, mình sẽ gọi là CSLA 1. GradMult của CSLA 1 Mc,d,p,q=αA2+αB2c,d,p,qM_{c,d,p,q} = \alpha_A^2 + \alpha_B^2 \quad \forall c,d,p,q. Nếu không hiểu phần này, hãy đọc ở phụ lục, còn chưa đọc phần phụ lục mà vẫn muốn hiểu cách tìm MM cho CSLA Block của RepVGG thì giờ hãy chấp nhận cách tìm MM cho CSLA 1.

Mở rộng CSLA 1 lên thành CLSA 2, là một kiến trúc có 2 nhánh, một nhánh là 3×33 \times 3 Conv và nhánh còn lại là 1×11 \times 1 Conv, theo sau mỗi lớp Conv lại là hằng số scale theo chiều channel αA,αB\alpha_A, \alpha_B. Lúc này, 1×11 \times 1 Conv sẽ được kết hợp với 3×33 \times 3 Conv tại điểm trung tâm của 3×33 \times 3 Conv. Do đó, GradMult của CSLA 2 sẽ như sau:

Mc,d,p,q={αA2+αB2neˆˊp=2,q=2αA2coˋn lạiM_{c,d,p,q} = \begin{cases} \alpha_A^2 + \alpha_B^2 & \text{nếu } p=2, q=2 \\ \alpha_A^2 & \text{còn lại} \end{cases}

Thấy GradMult cho CSLA 2 có giống với 2 dòng cuối của GradMult cho CSLA RepVGG chưa nào :v

Còn vì tại sao GradMult cho CSLA RepVGG phải chia cả theo từng channel nữa là vì nguyên lý hoạt động của Depthwise Conv. CSLA RepVGG có một nhánh thứ 3 là 1×11 \times 1 Depthwise Conv, và hằng số scale theo chiều channel lúc này sẽ bằng 1 tại toàn bộ các channel, do đó ta chỉ cần +1+1 tại c=dc=d

Tìm các Hyper-params cho RepOptimizer thông qua Hyper-Search

Ở đầu phần trên, đã có nhận định là "Ta xét một trường hợp đặc biệt khi mà... (yada yada yada)... nếu constant scale này có giá trị hợp lý". Giờ ta phải tìm cái giá trị hợp lý cho constant scale này như nào? Vì Neural Network (NN) vốn là một cái hộp đen, nên tìm được giá trị chính xác cho constant scale này dường như là không thể, vì vậy ta sẽ xấp xỉ giá trị này, và phương pháp sắp tới đây sẽ gọi là Hyper-Search. Cụ thể, với một RepOptimizer, ta sẽ dựng một Hyper-Search model bằng việc thay toàn bộ constant scale thành trainable scale (tức là lấy lại nguyên cái RepVGG đấy). Và ta sẽ train cái Hyper-Search model này trên một cái dataset cỡ vừa (VD: CIFAR 100). Giá trị cuối cùng của trainable scale được train với bộ dataset cỡ vừa này sẽ được chuyển thành constant scale được sử dụng trong CSLA.

Training với RepOptimizer

Sau Hyper-Search, ta sẽ dùng constant scale vừa search được để tạo GradMult cho RepOptimizer của mỗi ops (với RepOpt-VGG thì các ops ở đây là 3×33 \times 3 Conv). Trong lúc training, RepOptimizer sẽ thực hiện nhân gradients của từng ops với GradMult tương ứng của từng ops của mỗi lần forward/backward \rightarrow Luật update theo iteration

Ta cũng phải tuân thủ Luật khởi tạo. Gọi W(s)(0)RC×C×3×3W^{(s)(0)} \in \R^{C \times C \times 3 \times 3}W(t)(0)RC×C×1×1W^{(t)(0)} \in \R^{C \times C \times 1 \times 1} là weight được khởi tạo của 3×33 \times 3 Conv và 1×11 \times 1 Conv của CSLA RepVGG. Do đó, weight của RepOpt-VGG được khởi tạo như sau:

Wc,d,p,q(0)={1+scWc,d,p,q(s)(0)+tcWc,d,1,1(t)(0)neˆˊc=d,p=2 vaˋ q=2scWc,d,p,q(s)(0)+tcWc,d,1,1(t)(0)neˆˊcd,p=2 vaˋ q=2scWc,d,p,q(s)(0)coˋn lạiW_{c,d,p,q}^{'(0)} = \begin{cases} 1 + s_c W_{c,d,p,q}^{(s)(0)}+ t_c W_{c,d,1,1}^{(t)(0)} & \text{nếu } c = d, p=2 \text{ và } q=2 \\ s_c W_{c,d,p,q}^{(s)(0)} + t_c W_{c,d,1,1}^{(t)(0)} & \text{nếu } c \neq d, p=2 \text{ và } q=2 \\ s_c W_{c,d,p,q}^{(s)(0)} & \text{còn lại} \end{cases}

Kết quả so sánh với RepVGG trên ImageNet

Phụ lục

Chứng minh CSLA = GR

❗️ Yêu cầu chuẩn bị sẵn kiến thức về toán cao cấp, lấy giấy bút ra, và suy ngẫm nếu bạn muốn hiểu phần này, còn nếu bạn pro không cần giấy bút thì xin chúc mừng.
CSLA là một block mà mỗi nhánh ở trên mỗi block đó có một trainable ops và theo sau là một constant scale. Chứng minh rằng, training một CSLA block với Optimizer thông thường sẽ như là training một trainable ops với gradient được sửa đổi

Xét trường hợp CSLA Block có 2 nhánh, mỗi nhánh có 1 lớp Conv với kernel size của lớp Conv trên các nhanh là như nhau, theo sau mỗi lớp Conv là một hằng số scale theo chiều channel. Gọi αA,αB\alpha_A, \alpha_B là 2 hằng số scale, W(A),W(B)W^{(A)}, W^{(B)} là kernel của mỗi lớp Conv. Gọi XX là input và YY là output, YCSLA=αA(XW(A))+α(XW(B))Y_{CSLA} = \alpha_A (X * W^{(A)}) + \alpha (X * W^{(B)}) với * là phép conv. Khi sử dụng Gradient Re-params (GR), ta sẽ train target model theo weight WW^{'}, với YGR=XWY_{GR} = X * W^{'}. Gọi objective function là LL, số training iteration là ii, gradient của một kernel WWLW\frac{\partial L}{\partial W}, F(LW)F(\frac{\partial L}{\partial W^{'}}) là áp dụng biến đổi FF lên gradient của kernel của GR WW^{'}.

Phát biểu: Tồn tại một phép biến đổi FF theo αA\alpha_AαB\alpha_B sao cho khi update WW^{'} theo F(LW)F(\frac{\partial L}{\partial W^{'}}) sẽ đảm bảo được rằng:

YCSLA(i)=YGR(i)i0(1)Y_{CSLA}^{(i)} = Y_{GR}^{(i)} \quad \forall i \geq 0 \quad (1)

Chứng minh: Để (1)(1) đúng, ta cần phải có:

αAW(A)(i)+αBW(B)(i)=W(i)i0(2)\alpha_A W^{(A)(i)} + \alpha_B W^{(B)(i)} = W^{'(i)} \quad \forall i \geq 0 \quad (2)

Tại iteration 00, chỉ cần initialize đúng là đã thỏa mãn phương trình (2)(2). Giả dụ W(A)(0),W(B)(0)W^{(A)(0)}, W^{(B)(0)} là giá trị initialize của kernel trong CSLA Block, thì điều kiện ban đầu:

W(0)=αAW(A)(0)+αBW(B)(0)W^{'(0)} = \alpha_A W^{(A)(0)} + \alpha_B W^{(B)(0)}

để:

YCSLA(0=YGR(0)luật khởi tạoY_{CSLA}^{(0} = Y_{GR}^{(0)} \rightarrow \text{luật khởi tạo}

Giờ ta sẽ chứng minh, bằng việc thay đổi gradient của WW^{'}, thì ta sẽ luôn có được sự tương đồng: YCSLA(i)=YGR(i)Y_{CSLA}^{(i)} = Y_{GR}^{(i)}. Gọi λ\lambda là learning rate, theo update rule có:

W(i+1)=W(i)λLW(i)W^{(i+1)} = W^{(i)} - \lambda \frac{\partial L}{\partial W^{(i)}}

Áp dụng update rule lên CSLA Block, ta có:

αAW(A)(i+1)+αBW(B)(i+1)=αAW(A)(i)+αBW(B)(i)λ(αALW(A)(i)+αBLW(B)(i))(3)\alpha_A W^{(A)(i+1)} + \alpha_B W^{(B)(i+1)} = \alpha_A W^{(A)(i)} + \alpha_B W^{(B)(i)} - \lambda (\alpha_A \frac{\partial L}{\partial W^{(A)(i)}} + \alpha_B \frac{\partial L}{\partial W^{(B)(i)}}) \quad (3)

Nếu ta sử dụng F(LW)F(\frac{\partial L}{\partial W^{'}}) để update WW^{'} theo update rule, ta có:

W(i+1)=W(i)λF(LW(i))(4)W^{' (i+1)} = W^{'(i)} - \lambda F(\frac{\partial L}{\partial W^{'(i)}}) \quad (4)

Từ (2),(3),(4)(2), (3), (4), ta có:

F(LW(i))=αALW(A)(i)+αBLW(B)(i)(5)F(\frac{\partial L}{\partial W^{'(i)}}) = \alpha_A \frac{\partial L}{\partial W^{(A)(i)}} + \alpha_B \frac{\partial L}{\partial W^{(B)(i)}} \quad (5)

Đạo hàm từng phần (2)(2), ta có:

W(i)W(A)(i)=αA,W(i)W(B)(i)=αB(6)\frac{\partial W^{'(i)}}{\partial W^{(A)(i)}} = \alpha_A, \quad \frac{\partial W^{'(i)}}{\partial W^{(B)(i)}} = \alpha_B \quad (6)

Từ (5)(5)(6)(6), ta có:

F(LW(i))=αALW(i)W(i)W(A)(i)+αBLW(i)W(i)W(B)(i)F(\frac{\partial L}{\partial W^{'(i)}}) = \alpha_A \frac{\partial L}{\partial W^{'(i)}} \frac{\partial W^{'(i)}}{\partial W^{(A)(i)}} + \alpha_B \frac{\partial L}{\partial W^{'(i)}} \frac{\partial W^{'(i)}}{\partial W^{(B)(i)}}

Hay:

F(LW(i))=(αA2+αB2)LW(i)(7)F(\frac{\partial L}{\partial W^{'(i)}}) = (\alpha_A^2 + \alpha_B^2) \frac{\partial L}{\partial W^{'(i)}} \quad (7)

Với (7)(7), ta đảm bảo được rằng αAW(A)(i+1)+αBW(B)(i+1)=W(i+1)\alpha_A W^{(A)(i+1)} + \alpha_B W^{(B)(i+1)} = W^{'(i+1)} nếu αAW(A)(i)+αBW(B)(i)=W(i)\alpha_A W^{(A)(i)} + \alpha_B W^{(B)(i)} = W^{'(i)}. Do đó, kết hợp luật khởi tạo với luật update iteration đã được chứng minh thông qua (7)(7), ta có thể thấy tồn tại một hệ số nhân thay đổi gradient theo αA,αB\alpha_A, \alpha_B để đạt sự tương đồng trong output giữa 2 kiến trúc khác nhau: CSLA Block và 3×33 \times 3 Conv

Reference

Re-parameterizing Your Optimizers rather than Architectures: https://arxiv.org/abs/2205.15242

Bình luận

Bài viết tương tự

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về YOLO trong bài toán real-time object detection

1.Yolo là gì. . Họ các mô hình RCNN ( Region-Based Convolutional Neural Networks) để giải quyết các bài toán về định vị và nhận diện vật thể.

0 0 234

- vừa được xem lúc

[Paper Explain] [Deep Neural Network] -ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks

Source paper. . Link paper ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks. .

0 0 81

- vừa được xem lúc

Những vấn đề liên quan đến dữ liệu ảnh trong Computer Vision

Như mọi người cũng biết data cực kỳ quan trọng đối với Machine learning vì vậy hôm nay mình sẽ chia sẻ xung quanh vấn đề ảnh. .

0 0 28

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn convert Pytorch sang TF Lite

I. Giới thiệu.

0 0 36

- vừa được xem lúc

Triển khai các mô hình với OpenVINO

I. Giới thiệu.

0 0 56

- vừa được xem lúc

CenterNet - CenterTrack - TraDeS: Từ object detection đến multiple object tracking

1. Mở đầu.

0 0 207