Tag randomt

Tìm kiếm bài viết trong Tag randomt

- vừa được xem lúc

Tự tạo SSH tunnel để forward port ra remote server

Tự tạo SSH tunnel để forward port ra remote server. Khi làm việc, đôi lúc bạn chạy server ở localhost nhưng cần truy cập vào nó từ một thiết bị khác không cùng trong mạng nội bộ, ví dụ chạy web để dem

0 0 3