Tag Reactjs Validation

Tìm kiếm bài viết trong Tag Reactjs Validation

- vừa được xem lúc

ReactJs - Viết một Validator class đơn giản dùng để validate form

Trước kia khi validate form bên phía client side mình thưởng sử dụng plugin jquery-validation, tuyên nhiên khi làm việc với ReactJs, dự liệu form thược được chứa trong state, vì vậy sử dụng jquery-val

0 0 39