Tag sharpchangelanguage

Tìm kiếm bài viết trong Tag sharpchangelanguage

- vừa được xem lúc

[Android] Change language Programmatically Using Kotlin

Theo mặc định, Android sẽ cố gắng load resources dựa trên Ngôn ngữ hệ thống được đặt trên điện thoại của người dùng. Do đó, nếu người dùng ngôn ngữ Tamil, Kavi, với thiết bị Android của tôi được đặt t

0 0 25

- vừa được xem lúc

[Android] Change language at runtime

Overview. Thay đổi ngôn ngữ trong Android, 1 chủ đề nghe đã quá quen thuộc và đơn giản đối với mỗi lập trình viên Android.

0 0 7