Tag Software Quality Assurance

Tìm kiếm bài viết trong Tag Software Quality Assurance

- vừa được xem lúc

Các loại HTML Injection và cách phòng tránh

HTML là gì. HTML là một ngôn ngữ đánh dấu mà tất cả các element của website đều được viết trong các thẻ. Nó hầu hết được sử dụng để tạo website. Các trang web sẽ được gửi tới trình duyệt dưới dạng các tài liệu HTML.

0 0 16