Tag Song ngữ: VN - EN - J

Tìm kiếm bài viết trong Tag Song ngữ: VN - EN - J

- vừa được xem lúc

Blog#329: Thuật ngữ IT #43: CMS (Song ngữ: VN - EN - JP)

Hi các bạn, mình là TUẤN. Hiện đang là một Full-stack Web Developer tại Tokyo. 1. Giới thiệu về Content Management System (CMS).

0 0 14

- vừa được xem lúc

Blog#320: Thuật ngữ IT #37:Client Virtualization (Song ngữ: VN - EN - JP)

Hi các bạn, mình là TUẤN. Hiện đang là một Full-stack Web Developer tại Tokyo. 1. Khái niệm về Client Virtualization (クライアント仮想化).

0 0 8

- vừa được xem lúc

Blog#278: Giao tiếp giữa các components trong Angular (Song ngữ: VN - EN - JP)⭐

Hi các bạn, mình là TUẤN. Hiện đang là một Full-stack Web Developer tại Tokyo.

0 0 27