Tag Specs

Tìm kiếm bài viết trong Tag Specs

- vừa được xem lúc

Những nội dung cần có trong tài liệu Requirement Specification

Requirement Specification là gì. Nói cách khác, đây có thể coi là một cuốn sổ tay dự án tập trung vào mô tả nội dung, đồ họa, sơ đồ và wireframes. Vai trò của Requirement Specification. .

0 0 66