Tag streaming IO

Tìm kiếm bài viết trong Tag streaming IO

- vừa được xem lúc

Streaming IO in Go

Trong Go, các hoạt động đầu vào và đầu ra được thực hiện bằng cách sử dụng các mô hình hóa dữ liệu nguyên thủy dưới dạng các luồng byte có thể được đọc hoặc ghi vào. Để thực hiện việc này, gói Go IO cung cấp các giao diện(interface) io.

0 0 5