Tag String Methods

Tìm kiếm bài viết trong Tag String Methods

- vừa được xem lúc

Ruby String Methods

Trong Ruby các chuỗi ký tự là một object của class String, ruby cung cấp rất nhiều methods để làm việc với String, bài viết này mình sẽ cùng tìm hiểu về một số methods của string. size, length là hai phương thức để lấy ra độ dài của chuỗi.

0 0 12