Tag systemd

Tìm kiếm bài viết trong Tag systemd

- vừa được xem lúc

Sử dụng systemd để chỉnh sửa service linux

Trong một vài năm gần đây, Linux và các distribution của nó dần chuyển đổi qua việc sử dụng systemd làm init system. Bài viết này sẽ giới thiệu về các command của systemd và tạo 1 service và run nó với systemctl.

0 0 4