Tag Test planning

Tìm kiếm bài viết trong Tag Test planning

- vừa được xem lúc

Lập kế hoạch test và ước tính test

Mục đích và nội dung của một kế hoạch test gồm có:. . Xác định phạm vi, mục tiêu và rủi ro của test. Xác định các tiếp cận tổng thể của test.

0 0 13