Tag Test planning

Tìm kiếm bài viết trong Tag Test planning

Lập kế hoạch test và ước tính test

Mục đích và nội dung của một kế hoạch test gồm có:. . Xác định phạm vi, mục tiêu và rủi ro của test. Xác định các tiếp cận tổng thể của test.

0 0 0