Tag text

Tìm kiếm bài viết trong Tag text

- vừa được xem lúc

Tạo nhanh một dòng chữ bằng SVG

. Đầu tiên, mình sẽ tạo một khung bao bằng thẻ svg như sau:. <svg width='200' height='200' style='background: #B71C1C'></svg>. . .

0 0 36

- vừa được xem lúc

Style text css

Giới thiệu. Chào 2021, mình sẽ giới thiệu vài kiểu style cho text màu mè chút cho rực rỡ .

0 0 33