Tag thread-safe

Tìm kiếm bài viết trong Tag thread-safe

- vừa được xem lúc

Swift thread-safe arrays

Array là một kiểu dữ liệu rất thường sử dụng trong ứng dụng iOS, theo như mình đọc thì các Swift collection có kiểu Array hoặc Dictionary không phải là thread-safe khi được định nghĩa là mutable (khi mình khai báo var đó). Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về một số kỹ thuật để làm cho code

0 0 16