Tag useContext

Tìm kiếm bài viết trong Tag useContext

- vừa được xem lúc

React Hooks - Sử dụng useContext và useReducer để thay thế Redux

useContext là gì. Để tránh được vấn đề này, bạn có thể tạo một context để thêm những shared state và sau đó component nào cần thì bạn gọi context đó ra xài, không cần phải truyền từ cha xuống con nữa.

0 0 475

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu React Context trong ReactJs

1.Introduction. Data trong ứng dụng React thường truyền đến component thông qua prop.Khi sử dụng prop thì data được truyền từ component cha đến component con.

0 0 58