Tag Validator

Tìm kiếm bài viết trong Tag Validator

- vừa được xem lúc

Gems for common validators

1. Introduce. . Để thực hiện validate ở server, Rails cung cấp sẵn rất nhiều validation helper.

0 0 9