Tag vuex-class-component

Tìm kiếm bài viết trong Tag vuex-class-component

- vừa được xem lúc

Sử dụng Vuex Class Component trong Nuxtjs

1. Vuex Class Component. Vuex class component(VCC) là 1 thư viện giúp bạn viết Vuex Module hoặc Store sử dụng ES6 Classes và ES7 Decorators. Mục đích chính của VCC là:.

0 0 52