Tag zendvn

Tìm kiếm bài viết trong Tag zendvn

Xây dựng giao diện kết hợp go_router và flutter_zoom_drawer

Website: www.zendvn.com. Học lập trình offline ở Hồ Chí Minh: https://zendvn.

0 0 0

Học Python - Project 07 - Web tin tức tự động RSS (Django)

Template: https://github.com/luutruonghailan/hoc-lap-trinh-online-zendvn/tree/master/share-code/pvquy/template-rss-news. Website: www.zendvn.

0 0 0

Thực chiến Frontend - Project Blog - 04 Authentication

Source & Template: https://github.com/luutruonghailan/hoc-lap-trinh-online-zendvn/tree/master/share-code/nvlinh/thuc-chien-frontend-project-blog. . Website: www.

0 0 0

- vừa được xem lúc

Lớn tuổi rồi còn học lập trình được không?

Website: www.zendvn.com. Học lập trình offline ở Hồ Chí Minh: https://zendvn.

0 0 1

Thực chiến Frontend - Project Blog - 03 Detail - Search - Recent Posts

Source & Template: https://github.com/luutruonghailan/hoc-lap-trinh-online-zendvn/tree/master/share-code/nvlinh/thuc-chien-frontend-project-blog. . Website: www.

0 0 0

- vừa được xem lúc

Học lập trình Python - Project 06 - Web Giá Vàng, Coin Django (API)

Template: https://github.com/luutruonghailan/hoc-lap-trinh-online-zendvn/tree/master/share-code/pvquy/template_coin_gold. Website: www.zendvn.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Thực chiến Frontend - Project Blog - 02 Category

Website: www.zendvn.com. Học lập trình Frontend Offline ở Hồ Chí Minh: https://zendvn.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Trắc nghiệm lập trình - từ ý tưởng đến sản phẩm

Website: www.zendvn.com. Học lập trình offline ở Hồ Chí Minh: https://zendvn.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Xây dựng app trắc nghiệm lập trình với Flutter

Website: www.zendvn.com. Học lập trình offline ở Hồ Chí Minh: https://zendvn.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Thực chiến Frontend - Project Blog - 01 Home Page

Website: www.zendvn.com. Học lập trình Frontend Offline ở Hồ Chí Minh: https://zendvn.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Học lập trình Python - Project 05 - Quản Lý Công Việc (Beginners)

Website: www.zendvn.com. Học lập trình phần mềm với Tkinter: https://zendvn.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Làm sao để giỏi hơn

Website: www.zendvn.com. Học lập trình offline ở Hồ Chí Minh: https://zendvn.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Học lập trình Python - Project 04 - Web học trực tuyến (Django)

Link template: https://github.com/luutruonghailan/hoc-lap-trinh-online-zendvn/tree/master/share-code/pvquy/template-django-courses. Website: www.zendvn.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Học lập trình Python - Project 03 - Django CRUD (Quản lý tạp hóa)

Link template: https://drive.google.com/file/d/112hUBsgcf7k4BN6udWZ0hiP6OStTXN59/view?usp=drivesdk. Website: www.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Công ty Product hay công ty Outsourcing

Website: www.zendvn.com. Học lập trình offline ở Hồ Chí Minh: https://zendvn.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Học lập trình Python - Project 02 - Flip Coin Game

Website: www.zendvn.com. Học lập trình phần mềm Python Tkinter: https://zendvn.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Lập trình viên đi làm công ty lớn hay công ty nhỏ

Website: www.zendvn.com. Học lập trình offline ở Hồ Chí Minh: https://zendvn.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Học lập trình Python - Project 01 - Network speed test

Website: www.zendvn.com. Học lập trình phần mềm Python Tkinter: https://zendvn.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Lập trình Flutter - steper

Website: www.zendvn.com. Học lập trình offline ở Hồ Chí Minh: https://zendvn.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Lập trình web với Django - Project 3 Xây dựng API

Website: www.zendvn.com. Học lập trình offline ở Hồ Chí Minh: https://zendvn.

0 0 8

- vừa được xem lúc

Clean code nhập môn

Clean code là gì? Các tình huống code "ngu" mà bạn không nhận ra? "Clean code" áp dụng ngay vào project của bạn. Website: www.zendvn.com.

0 0 5