Tag Activity

Tìm kiếm bài viết trong Tag Activity

- vừa được xem lúc

Ví dụ về UIActivityViewController

Trên iOS, UIActivityViewController cung cấp giao diện thống nhất để người dùng chia sẻ và thực hiện các hành động trên văn bản, hình ảnh, URL và các mục khác trong ứng dụng. let string = "Hello, world!". let url = URL(string: "https://nshipster.com").

0 0 47

- vừa được xem lúc

Activity và vòng đời của Activity

I. Giới thiệu về activity trong android.

0 0 53