Tag async await

Tìm kiếm bài viết trong Tag async await

- vừa được xem lúc

Hiểu sâu hơn về Kotlin Coroutines

Hôm nay, mình sẽ trình bày về Kotlin Coroutines trong lập trình Android giải quyết khó khăn trong việc xử lý bất đồng bộ(asynchronous). I.

0 0 36

- vừa được xem lúc

Asynchronous JavaScript: Từ Callback Hell cho đến Async và Await

Javascript là ngôn ngữ lập trình bất đồng bộ và chỉ chạy trên một luồng. Việc bất đồng bộ trong javascript thường xuất hiện khi nó thao tác với các WebAPI (ajax, setTimeout(), … ).

0 0 38