Tag @EnvironmentObject

Tìm kiếm bài viết trong Tag @EnvironmentObject

- vừa được xem lúc

SwiftUI: phân biệt các property wrapper @State, @StateObject, @ObservedObject, @EnvironmentObject

I. Giới thiệu. Khi làm việc với SwiftUI, chúng ta sẽ phải thường xuyên làm việc với các loại property wrapper sau để chứa data:. .

0 0 41