Tag attribute string

Tìm kiếm bài viết trong Tag attribute string

- vừa được xem lúc

[iOS]Formatted Localizable Strings

Giới thiệu. Với định dạng string như dưới đây, làm cách nào bạn có thể thực hiện nó với Localizable.

0 0 16