Tag bash script

Tìm kiếm bài viết trong Tag bash script

- vừa được xem lúc

Chinh phục Bash Shell Part 2

Part 1 mình đã đề cập đến shebang, Navigating directories, Listing file các bạn có thể xem lại ở đây nhé. 5. Sử dụng cat. Chức năng chính của cat là in ra nội dung của file nào đó.

0 0 22