Tag Build

Tìm kiếm bài viết trong Tag Build

- vừa được xem lúc

Caused by: org.gradle.api.tasks.StopExecutionException: Your project path contains non-ASCII characters

Lỗi: Caused by: org.gradle.api.tasks.

0 0 13

- vừa được xem lúc

Kinh Nghiệm Build App IOS bằng flutter

1. Sau khi create project Flutter bằng Android Studio, thì mở thư mục ios run pod init và pod install để tạo pod , sau đó thêm đoạn code sau vào để setting pod :.

0 0 62