- vừa được xem lúc

Các framework phổ biến trong công nghệ xử lý hình ảnh

0 0 12

Người đăng: Manh Nguyễn Huy

Theo Viblo Asia

Công nghệ xử lý hình ảnh đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Với sự tiến bộ của máy tính và các công nghệ học máy, việc xử lý hình ảnh có thể được thực hiện nhanh chóng và chính xác. Đây là một trong những công nghệ quan trọng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các ứng dụng ảnh và video như xử lý ảnh y tế, xe tự động và thị giác máy tính.

Trong công nghệ xử lý hình ảnh, các framework (khung công cụ) phổ biến được sử dụng bao gồm:

OpenCV: là một framework mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi trong xử lý hình ảnh. OpenCV cung cấp nhiều tính năng xử lý ảnh, bao gồm phát hiện biên, phát hiện đối tượng, lọc và phân tích ảnh. Dưới đây là một ví dụ cơ bản về sử dụng OpenCV để đọc và hiển thị một hình ảnh:

import cv2 # Đọc hình ảnh từ file
img = cv2.imread('image.jpg') # Hiển thị hình ảnh
cv2.imshow('Image', img) # Chờ phản hồi từ người dùng
cv2.waitKey(0) # Giải phóng bộ nhớ và đóng cửa sổ
cv2.destroyAllWindows() 

TensorFlow: là một framework học máy của Google, được sử dụng trong xử lý hình ảnh và video. TensorFlow cung cấp các thuật toán xử lý ảnh như phân loại, nhận dạng và phân tích. Dưới đây là một ví dụ cơ bản về việc sử dụng TensorFlow để xây dựng một mô hình CNN để phân loại hình ảnh:

import tensorflow as tf # Tải bộ dữ liệu MNIST
mnist = tf.keras.datasets.mnist
(train_images, train_labels), (test_images, test_labels) = mnist.load_data() # Chuẩn hóa giá trị pixel trong khoảng 0-1
train_images = train_images / 255.0
test_images = test_images / 255.0 # Xây dựng mô hình CNN
model = tf.keras.models.Sequential([ tf.keras.layers.Conv2D(32, (3,3), activation='relu', input_shape=(28,28,1)), tf.keras.layers.MaxPooling2D((2,2)), tf.keras.layers.Flatten(), tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')
]) # Biên dịch mô hình
model.compile(optimizer='adam', loss='sparse_categorical_crossentropy', metrics=['accuracy']) # Huấn luyện mô hình
model.fit(train_images.reshape(-1,28,28,1), train_labels, epochs=5, validation_data=(test_images.reshape(-1,28,28,1), test_labels)) # Đánh giá mô hình
test_loss, test_acc = model.evaluate(test_images.reshape(-1,28,28,1), test_labels)
print('Test accuracy:', test_acc) 

PyTorch: là một framework học máy mã nguồn mở được sử dụng để xử lý hình ảnh. PyTorch được sử dụng trong các ứng dụng như phân loại ảnh và đánh giá ảnh. Dưới đây là một ví dụ cơ bản về việc sử dụng PyTorch để xây dựng một mô hình CNN để phân loại hình ảnh:

import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim
import torchvision.datasets as datasets
import torchvision.transforms as transforms # Tạo biến cấu hình
batch_size = 64
learning_rate = 0.001
num_epochs = 5 # Tải bộ dữ liệu CIFAR-10 và chuyển đổi để có thể sử dụng với PyTorch
transform = transforms.Compose([transforms.ToTensor(), transforms.Normalize((0.5,0.5,0.5),(0.5,0.5,0.5))])
train_set = datasets.CIFAR10(root='./data', train=True, download=True, transform=transform)
test_set = datasets.CIFAR10(root='./data', train=False, download=True, transform=transform)
train_loader = torch.utils.data.DataLoader(train_set, batch_size=batch_size, shuffle=True)
test_loader = torch.utils.data.DataLoader(test_set, batch_size=batch_size, shuffle=False) # Xây dựng mô hình CNN
class Net(nn.Module): def __init__(self): super(Net, self).__init__() self.conv1 = nn.Conv2d(3, 6, 5) self.pool = nn.MaxPool2d(2, 2) self.conv2 = nn.Conv2d(6, 16, 5) self.fc1 = nn.Linear(16 * 5 * 5, 120) self.fc2 = nn.Linear(120, 84) self.fc3 = nn.Linear(84, 10) def forward(self, x): x = self.pool(nn.functional.relu(self.conv1(x))) x = self.pool(nn.functional.relu(self.conv2(x))) x = x.view(-1, 16 * 5 * 5) x = nn.functional.relu(self.fc1(x)) x = nn.functional.relu(self.fc2(x)) x = self.fc3(x) return x net = Net() # Định nghĩa hàm mất mát và thuật toán tối ưu hóa
criterion = nn.CrossEntropyLoss()
optimizer = optim.SGD(net.parameters(), lr=learning_rate, momentum=0.9) # Huấn luyện mô hình
for epoch in range(num_epochs): running_loss = 0.0 for i, data in enumerate(train_loader, 0): inputs, labels = data optimizer.zero_grad() outputs = net(inputs) loss = criterion(outputs, labels) loss.backward() optimizer.step() running_loss += loss.item() if i % 100 == 99: print('[%d, %5d] loss: %.3f' % (epoch + 1, i + 1, running_loss / 100)) running_loss = 0.0 # Đánh giá mô hình
correct = 0
total = 0
with torch.no_grad(): for data in test_loader: images, labels = data outputs = net(images) _, predicted = torch.max(outputs.data, 1) total += labels.size(0) correct += (predicted == labels).sum().item() print('Accuracy of the network on the 10000 test images: %d %%' % (100 

Caffe: là một framework học máy mã nguồn mở được sử dụng để xử lý hình ảnh và video. Caffe cung cấp các thuật toán như phân loại ảnh, nhận dạng đối tượng và phân tích hình ảnh.

Keras: là một framework học máy mã nguồn mở được sử dụng trong xử lý hình ảnh. Keras cung cấp một giao diện đơn giản để xây dựng các mô hình học sâu và có thể được sử dụng với TensorFlow.

Các framework trên đều được sử dụng rộng rãi trong xử lý hình ảnh và đã được cộng đồng phát triển và nâng cấp liên tục. Việc chọn framework phù hợp sẽ giúp cho quá trình xử lý hình ảnh và video trở nên dễ dàng và chính xác hơn.

Bình luận

Bài viết tương tự

- vừa được xem lúc

Trích xuất thông tin bảng biểu cực đơn giản với OpenCV

Trong thời điểm nhà nước đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số như hiện nay, Document Understanding nói chung cũng như Table Extraction nói riêng đang trở thành một trong những lĩnh vực được quan tâm phát triển và chú trọng hàng đầu. Vậy Table Extraction là gì? Document Understanding là cái

0 0 221

- vừa được xem lúc

Remove Watermark, Seal in images with OpenCv

Trong bài toán về OCR có rất nhiều bài toán con đằng sau liên quan đến nội dung, chất lượng hình ảnh để đưa vào detec box và recognition cái box đó. Cụ thể như ta gặp phải là watermark, seal công ty nó sẽ làm nhiễu, ảnh hưởng đến nội dung, chất lượng OCR.

0 0 29

- vừa được xem lúc

Tăng tốc độ đọc frame từ video với cv2.VideoCapture và OpenCV

Phân tích. Trong các hệ thống nhận diện ta thường gặp phải vấn đề thời gian detection của hệ thống khá là chậm.

0 0 107

- vừa được xem lúc

Xử lí ảnh: thuật toán cân bằng histogram ảnh

Lý thuyết. 1.

0 0 1k

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn lưu video từ luồng camera sử dụng tkinter và opencv

Ở bài viết này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế 1 chương trình đơn giản để có thể show luồng camera từ máy tính hoặc luồng rtsp, sau đó có thể lưu video theo bao nhiêu giây đó tùy các bạn. Ở bài

0 0 41

- vừa được xem lúc

Haar Cascade là gì? Luận về một kỹ thuật chuyên dùng để nhận biết các khuôn mặt trong ảnh.

Mở bài. Sau khi mình đọc bài này của bạn Sơn team mình về đánh giá điểm khuôn mặt, đến đoạn bắt xem vùng nào chứa khuôn mặt trên ảnh, thì mình chợt nhận ra là mình không biết gì về cái này cả Sau khi

0 0 223