Tag cache headers

Tìm kiếm bài viết trong Tag cache headers

- vừa được xem lúc

Laravel: Middleware SetCacheHeaders

Có rất nhiều middleware hữu ích đã được đăng ký bên trong Laravel, như cơ chế authentication, authorization, throttler và kể cả cơ chế route model binding. Ngoài ra còn có một middleware ít được nhắc đến là SetCacheHeaders, có alias là cache.

0 0 14