Tag capistrano

Tìm kiếm bài viết trong Tag capistrano

- vừa được xem lúc

How To Set Up a Node.js Application for Production with pm2, nginx

Mở đầu. Bài này mình viết với mục đích để tổng hợp lại kiến thức và bổ sung kĩ thuật liên quan đến server cho bản thân.

0 0 55